Wspierają nas

Patroni honorowi

dr hab. n. med. Urszula Ambroziak

Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jest specjalistą chorób wewnętrznych i endokrynologii. W 2004 roku obroniła doktorat „Porównanie dwóch metod leczenia zachowawczego nadczynności tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa”. W 2018 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego. Prace składające się na habilitację dotyczyły poprawy diagnostyki chorób nadnerczy i gonad.

Zainteresowania naukowe to choroby tarczycy, choroby nadnerczy, w tym guzy nadnerczy, rak kory nadnerczy, wrodzony przerost nadnerczy, niedoczynność kory nadnerczy.

Współpracuje z ośrodkami europejskimi i amerykańskimi w ramach grupy ENSAT. Pracuje w Klinice Promed w Warszawie oraz w Klinice Chorób Wewnętrznych i Endokrynologiina Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie też pełni funkcję kierownika.
Pacjenci chwalą dr Urszulę Ambroziak za kompetencje, skrupulatność i profesjonalne podejście.

prof. dr hab.n. med. Artur Bossowski

Kierownik Klinik Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Członek Polskiej Akademii Nauk sekcji Rozwoju Człowieka (dwóch kadencji 2015-2024, w nowej kadencji wybrany do prezydium sekcji).
Członek zarządu głównego PTEiDD (koordynator badań międzynarodowych 2009-2017).
Członek Zespołu Koordynacyjnego przy IPCZD w Warszawie do spraw terapii hormonem wzrostu i IgF-1 od 2009 roku.
Członkostwo w towarzystwach:

  • ESPE (od 2003 roku),
  • ISPAD (od 2013 roku),
  • ETA (od 2008 roku);
  • ESC (od 2008 roku),
  • ESE (w latach 2013-2017),
  • Polskie Towarzystwo Pediatrii od 2000 roku,
  • Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i
  • Diabetologii Dziecięcej od 2001 roku,
  • Polskiego Towarzystwa Immunologii 2010-2015,
  • Polskie Towarzystwo Diabetologii (2010-2015).

dr n. med. Aleksandra Furtak

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Endokrynolog i diabetolog dziecięcy, pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (AM) (1978 r.). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1981 r., doktora habilitowanego – w roku 1986, a tytuł profesora nauk medycznych - w 1992 roku. W 2013 r. otrzymał tytuł Doctor Honoris Causa – St. Elizabeth University of Health and Social Sciences w Bratysławie. Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych (I° - 1981, II° - 1984), endokrynologii (II° - 1986), zdrowia publicznego (2004), medycyny nuklearnej (2005) i endokrynologii i diabetologii dziecięcej (2016). Pracę zawodową rozpoczął w 1978 r. w Instytucie Endokrynologii (IE) AM w Łodzi. Od 1997 r. pracuje na stanowisku profesora (obecnie w Katedrze Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM), którą kierował w latach 2005-2023). W latach 1994-2003 był kierownikiem Zakładu Tyreologii IE AM w Łodzi, a następnie kierownikiem Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi (do 2023 roku). Był Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ (1997-2000). W latach 2002-2008 pełnił funkcję pierwszego Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. A. Lewiński jest autorem i współautorem 510 prac oryginalnych, 356 poglądowych, 45 kazuistycznych, 171 monografii lub rozdziałów w podręcznikach i skryptach (indeks Hirscha Web of Science Core Collection 37, All-Data Bases 41). Był promotorem 32 prac doktorskich oraz opiekunem 20 przewodów habilitacyjnych, 6 z jego podopiecznych uzyskało tytuł profesora. Otrzymał 21 razy nagrodę Rektora AM/UM w Łodzi, a 18 razy indywidualne lub zespołowe nagrody Ministra Zdrowia, głównie za działalność naukową, a w 2013 – nagrodę Ministra Zdrowia za całokształt pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej. Jest laureatem nagrody im. Prof. Andrzeja Steciwko za wybitne osiągnięcia w edukacji lekarzy rodzinnych.

Prof. A. Lewiński jest konsultantem krajowym w dziedzinie endokrynologii (1998-2002, od 2009 – nadal). Był członkiem Zarządu Głównego Europejskiej Federacji Towarzystw Endokrynologicznych (1994-2001) oraz Wiceprzewodniczącym Rady Konsultacyjnej AOTM (2008-2012). Jest Przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W latach 1993-1999 był Prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego (PTE). Jest założycielem Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego (PTT) (pełnił funkcję Prezesa PTT w latach 2007-2017) oraz założycielem i Prezesem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej (PTEO) (od 2017 r.). Otrzymał członkostwo honorowe Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej (2013), PTE (2017) oraz PTT (2019). Był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w latach 2011-2020 i redaktorem naczelnym czasopisma Thyroid Research, BMC Ltd. (Londyn) (2008-2020). Prof. Lewiński był współkoordynatorem Narodowego Programu Eliminacji Niedoboru Jodu (1999-2003). Jest głównym autorem założeń programu lekowego B.111, pt. Leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u osób dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu promocji wzrastania. Od 2020 roku jest Przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ww. programu (B.111). Jest również współautorem ścieżek diagnostycznych z zakresu endokrynologii, wykorzystanych później przy konstruowaniu systemu opieki koordynowanej. Ponadto, wraz ze współpracownikami ze swojej Kliniki, jest współautorem założeń pakietu specjalistycznego 1 (PS 1), dotyczącego diagnostyki tarczycy, wprowadzonego na poziomie AOS. Jako konsultant krajowy przeprowadził ponad 40 sesji egzaminacyjnych w specjalizacji „endokrynologia”. Jest autorem wielu publikacji dotyczących leczenia endokrynopatii na poziomie POZ, a obecnie jest zaangażowany w program Ministerstwa Zdrowia dotyczący Odwróconej Piramidy Świadczeń w chorobach układu dokrewnego.

prof. dr hab. n. med. Beata Pyrżak

Kierownik Kliniki Pediatrii i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Jest konsultantem endokrynologii dziecięcej w Szpitalu Pediatrycznym WUM.
Należy do grupy ekspertów Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu w ramach programu terapeutycznego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.
Należy do grupy ekspertów ds. akredytacji ośrodków z zakresu pediatrii województwa mazowieckiego.
Była wielokrotnie nagradzana przez rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Zarząd Główny PTEiDD za prace badawcze.
Jest członkiem towarzystw międzynarodowych ESPE i ESE.